Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

2557 3ee3 500

theavatar:

#me as hell

Reposted fromdrozdzi drozdzi viapathetic8 pathetic8

April 01 2017

Reposted frommeem meem viaoll oll

February 20 2017

6042 1b99
Reposted fromlaters laters viatoniewszystko toniewszystko
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoniewszystko toniewszystko

February 17 2017

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii viatoniewszystko toniewszystko

July 06 2015

5023 ba05
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxhiatusx xhiatusx

June 29 2015

June 22 2015

7888 cbdd 500

June 21 2015

Najwyższa nawet wieża zaczyna się na ziemi.
— przysłowie chińskie

June 20 2015

1324 5d64 500
Reposted fromsweet18 sweet18 viathoughtfulness thoughtfulness

June 18 2015

1568 9723 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagoaskalice goaskalice
Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.
— Elbert Hubbart
Reposted fromrailus railus viavstane vstane

June 17 2015

4684 c8d3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaburdel burdel

June 14 2015

4577 50af
Reposted fromwestwood westwood viaimparfaitement imparfaitement

June 13 2015

1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaszszsz szszsz

June 11 2015

3861 66d5
Reposted fromscorpix scorpix viagoaskalice goaskalice

June 10 2015

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viaWrongway Wrongway

June 09 2015

7111 5510
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl